اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این رشته در سال 1392 با هدف  بررسی مبنایی و ریشه‌ای مبانی تبيين هستی، شناخت، علم، انسان و ... تاسیس شد و در این انجمن  تلاش مي‌شود برنامه‌های آموزشی بيشتر در حوزه‌های پژوهشی و مطالعاتی سازمان یابد.