اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 1380 تاسیس گردید.انجمن صرفاُ در زمينه هاي پژوهش، آموزشي ، مشاورة علمي و اجرايي در حوزة . . . . . .. . . در گرايشهاي مربوطه و حمايت علمي و پژوهشي از اعضاء فعاليت خواهد داشت .

اهم اين فعاليت ها: ايجاد زمينه هاي ارتباط بين انجمن ، دانشگاه و ساير مراكز علمي به منظور :

1 ـ تبادل نظر علمي ،آموزشي ،مشاوره أي در دانشگاه و ساير مراكز ذيربط/2 ـ انتقال دستاوردهاي علمي و عملي اعضاء به دانشگاه و ساير مراكز علمي و متقابلاً انتقال آخرين يافته هاي علمي به انجمن/ب ) مهيا ساختن محيطي مناسب براي اعضاء به منظور :/ج ) كمك به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادي ،توسعه علمي و نفي وابستگي از طريق:

1 ـ تشكيل كنفر انسها ، سمينارها و گردهمايي هاي علمي و تخصصي در زمينه مربوطه .

2 ـ شناسايي وتجزيه وتحليل مشكلات و نارسايي هاي موجود در زمينه هاي مربوط به مسائل علمي موضوع انجمن .

3 ـ ارائه طريق جهت حل مشكلات و انعكاس نتايج حاصل از بررسيها به مراجع ذيربط