اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1379 تاسیس شد. انجمن علمی در راستای ارتباط بیشتر دانشجو

با دانشگاه و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان ایجاد شد.فعالیت های انجمن  به شرح زیر است:

برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها، همایش ها و سمینارهای علمی/ بازدیدهای علمی مرتبط با رشته اقتصاد

/ارائه ی طرح های پژوهشی/نشریات تخصصی از اهم فعالیت های انجمن است.