اطلاعیه ها
آخرین اخبار

انجمن در سال 1379 تاسیس شد و  در زمینه هاي علمی ، آموزشی مشاورة علمی و اجرایی در حوزه زیست شناسی در گرایشهاي مربوطه وحمایت علمی وپژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت .که شامل:مهیا ساختن محیطی مناسب براي اعضاء به منظور :

تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازي زمینه براي كارهاي حرفه اي و ایجاد خالقیت و فعالیت هاي علمی و

پژوهشی/ارائه طرح هاي پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن تامین هزینه هاي طرح/تشكیل كنفر انسها ، سمینارها و گردهمایی هاي علمی و تخصصی در زمینه مربوطه