اطلاعیه ها
آخرین اخبار

حقوق وماده 3 وظایف انجمن :

3 - 1 انتقال انواع نیازهای جامعه و مرتبط به حوزه تخصصی انجمن به دانشگاه. -

3 - 2 برگزاری کارگاه های آ موزشی و گردهمایی های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ... -

3 - 3 ا رائه خدمات آ موزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... -

3 - 4 ترغیب و تشویق پ ژوهشگران و انعکاس فعالیت های آ نان. -

3 - 5 ایجاد و تحكيم روابط علمی، فرهنگی و... بین اعضا. -

تبصره 1 : انجمن می تواند با انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و وظایف خویش عمل نماید.