اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1380 شکل گرفت با اهداف : ايجاد انگيزه وهدفمند كردن فعاليتهاي علمي تخصصي گروه/بسط و گسترش فعاليتهاي علمي تخصصي/ارتقاي دانش تخصصي در ميان دانشجويان/اشاعه فرهنگ كار گروهي درميان دانشجويان/شاعه روحيه تحقيق وپژوهش در منابع علمي درميان دانشجويان/ارتباط با فارغ التحصيلان اين رشته و استفاده از تجربيات و بار علمي آنها توسط برگزاري همايشها و نشستهاي دانشجويي/معرفي و آشنايي موقعيت هاي شغلي براي دانشجويان/       افزايش شادابي ونشاط دانشجويان با اجراي برنامه هاي فرهنگي و ورزشي.