اطلاعیه ها
آخرین اخبار

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه ی معماری و توسعه کیفی

نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های معماری ، معماری منظر

 انجمن علمی معماری در سال 1381 شکل گرفت.