اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1386 به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی آموزش مهندسی در دانشگاه و توسعه کیفی دانشجویان متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مختلف مهندسی شیمی انجمن مزبور تشکیل شد.