اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی دانشگاه 

به تعداد 30 کانون فعال می باشد 

 تلفن تماس با کارشناس محترم کانون ها 

01135303430

کانون زندگی به توان 2