اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون موسیقی:

-        شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

-        افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

-         برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

-         ارتقاء کیفی و رشد ارزش های معنوی موسیقی در دانشگاه

-         سمت و سو بخشیدن به فعالیتهای گروههای موسیقی دانشجویی و شناسایی و باروری استعدادهای هنری جهت رشد کیفی

-         حمایت از گروههای مختلف موسیقی در دانشگاه که کیفیت مناسب دارند بویژه گروههای دانشجویی

-         تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت فنی هنرجویان پیرامون هنر موسیقی و ارائه مفاهیم اصولی و بنیادی این هنر به آنها از راه آموزش، اطلاع رسانی و سایر

-         کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان در زمینه موسیقی

-         برگزاری جشنواره موسیقی

-         ترویج موسیقی و پیشرفت موسیقی در زمینه های دانشگاهی

-         برگزاری اجراهای زنده موسیقی

-         برگزاری کلاس موسیقی

-        شرکت در اجراهای خارج از دانشگاه

-         برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

-         برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

-         انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

-         تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

-          اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

-         ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

-         شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

-         تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

-         تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون