اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

کانون هلال احمر:

- جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه بـه ویـژه هنگـام بـروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

- توسعه مشارکت دانشجویان، در تصمیم سازی‌ها، تصمیم گیری‌ها و فعالیتهای مربوط به سازمان و دانشگاه

-  کمک به امر سلامت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

-  بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان داوطلب با هلال احمر پس از فراغت از تحصیل

- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظائف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در جهت سیاسـتهای کلی پژوهشی و آموزشی کشور و جمعیت

- همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه‌های خدمات بهداشتی و درمـانی بـرای دانشـجویان دانشـگاههای علـوم پزشک

-  تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی در بین دانشجویان با انجام برنامه‌های بشردوسـتانه و عـام المنفعـه و امـدادی و بسـط اندیشه‌هایی همچون مهرورزی، خدمت به دیگران، نیکوکاری، ایثار و از خودگذشتگی، صلح و دوستی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها

- تقویت تفکر دینی و هدایت گرایش فطری و تبیین جایگاه رفیع انسان در عالم هستی بر اساس بینش توحیدی

-  تلاش و کوشش در جهت پرورش روحیه تعبد آگاهانه و تقویت ایمان و تحکیم عمل صالح و قداست بخشیدن به شـیوه هـای زنـدگی در پرتـو هدایت معنوی و ادای فرایض دینی در بین اعضا

-  اغتنام فرصت جوانی در مسیر کوتاه زندگی و مجاهده در کسب کمال و رفع ملال بر مبنای اتکال به خدا، اعتماد بـه نفـس، توفیـق عبـادت و تحصیل سعادت

-  تقویت و پرورش روحیه ی صفا، صداقت و صمیمت، همدلی و همنوایی در تحقق امر تاءلیف قلوب و تحکیم اخوت در بین اعضاء

-  تقویت اراده ی اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول

-  اهتمام به پرورش استعداد‌ها، استکمال روحی و استحصال گنجینه‌های عقلی و ذخایر وجودی و تقویت بنیه علمـی و تسـهیل امـر رشـد و معرفت اعضا

-  توسعه ی دامنه ی شناخت و معرفت اعضاء نسبت به الگوی خانواده سالم و مطلوب در معارف اسلامی بر اساس قرآن، سـیره و روش اسـوه هـای متعالی جهت آماده نمودن جوانان به زندگی اجتماعی

-  تلاش برای گرایش اعضاء به صلاح و اصلاح اجتماعی و برقراری صلح و صفای جهانی و تاءمین آرامش انسان‌ها و تضمین سلامت روان‌ها و اجتناب و پرهیز از خشونت

-  تلاش در جهت فراگیری آئین دوستی و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملایمت و تعارف و تعاطف نسبت بـه یکـدیگر و پرهیـز از تنـدی و خشونت و اجتناب از کینه و خصومت در بین جوانان

-  تقویت روحیه ی شور و نشاط و امید و حرکت در بین اعضاء بر اساس تبلیغ و تعمیم فرهنگ کار و ابتکار، فضیلت اشتغال و قداست کسب حلال و تلاش معاش

-  ابتهاج روحی و اتحاد جمعی در عمران و آبادی میهن اسلامی با دستهای توانا و اندیشه پویای جوانان پرشور ایرانی و استعانت از غیرت ملی و نصرت الهی

-  تقویت روحیه ی خدمت و همکاری، احسان و فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی نسبت به همنوعـان و مجاهـدت و مداومت در کسـب توفیـق خدمت خلق و ادای شکر نعمت خالق

-  پرورش جسمی و توانمندی و چالاکی همراه با تقویت روحیهی جوانمردی و فتوت، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق طلبی