اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون مهدویت:

 

1- تبیین الگوي صحیح انتظار براساس نگرش اسلام ناب محمدي صلی الله علیه وآله- واندیشه هاي انقلاب اسلامی بابهره گیري ازدیدگاههاي امام خمینی رحمه الله علیه- ومقام عظماي ولایت

2 - تبعیت از رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف-

3 ایجاد وتعمیق باورها ونگرشهاي دینی درمخاطبین

4 - ایجادوتقویت انگیزش وآرمان خواهی دینی درمخاطبین

5 - ترویج فرهنگ عملی وعینی انتظار

6 - ترویج معارف دینی و مهدوي

7 - رصددائمی وشناخت تهدیدهاوفرصتهاوآسیب شناسی وضع موجوددانشگاه،جامعه وجهان درمسیرتحقق جامعه مهدوي

8 - ارتباط گیري مستمر با فعالین وتشکلهاي مرتبط با مقوله مهدویت و رصد وآسیب شناسی وجهت دهی فعالیتهاي مهدوي

9 - تربیت وپرورش استعدادهاجهت برآوردن نیازمنديهاي جامعه درمسیرتحقق جامعه مهدوي