اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون تئاتر:

 

-        گسترش فرهنگ وروحيه كارجمعي ازطريق تشكيل گروههاي مختلف تئاتردرسطح دانشگاه

-        پرداختن به هنرتئاتر به عنوان هنر پايه نمايشي

-        حمايت ازگروههاي خودجوش دانشجويي كه درزمينه هنرتئاترفعاليت كرده وياخواهان پرداختن بدان هستند.

-        آموزش علاقمندان به هنرتئاتردرزمينه هاي مختلف اين هنر

-        پركردن اوقات فراغت دانشجويان

-        انجام وهماهنگي فعاليتهاي تئاتري دانشگاه از طريق برقراري ارتباط بين گروههاي تئاتردردانشكده هاي مختلف وتشكل هاي متفاوت كه بدين هنر توجه دارند.