اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون آسیب های اجتماعی

-        پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان

-        آسیب شناسی مشکلات و موانع دانشجویان

-        فرهنگ سازی و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی

-        زمینه سازی برای رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان