اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در آذر ماه سال 1396 شکل گرفت. ماده 3 وظایف انجمنباستناد اساسنامه :

1- انتقال انواع نیازهای جامعه و مرتبط به حوزه تخصصی انجمن به دانشگاه. -

2- برگزاری کارگاه های آ موزشی و گردهمایی های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ... -

3- ا رائه خدمات آ موزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... -

4-ترغیب و تشویق پ ژوهشگران و انعکاس فعالیت های آ نان. -

5-ایجاد و تحكيم روابط علمی، فرهنگی و... بین اعضا. -

تبصره 1 : انجمن می تواند با انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و وظایف خویش عمل نماید.