اطلاعیه ها
آخرین اخبار

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه ی شهرسازی و توسعه کیفی

نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های برنامه

ریزی شهری ، طراحی شهری ، مرمت بافت و ابنیه ، طراحی صنعتی و نظیر آنها ، انجمن علمی معماری در سال 1381 شکل گرفت.