اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن بین رشته ای در سال1382 شکل گرفت با هدف  تجهیز افرادی که از لحاظ علمی و عملی بتوانند نسبت به برنامه ریزی کلان تولید و مصرف انرژی اقدام کنند.دانشجویانی که قدرت درک و تجزیه و تحلیل تئوری های مختلف در زمینه انرژی را دارا بوده و قادر به ارائه راه حل هایی جهت مشکلات و مسائل در این زمینه حساس باشند و بتوانند با آگاهی در این رشته ورود پیدا کنند.