اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 1386 شکل گرفت و هدف از تاسیس آن در وهله اول ایجاد پل ارتباطی

بین انجمن های علمی دانشجویی و تسهیل ارتباط انجمن ها با کارشناس و معاون و مدیران فرهنگی

سازمان بود و در اهداف خود بسیار موفق عمل کرد.